MGU Montage

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
tuin04.png

Algemene Voorwaarden

E-mail Afdrukken PDF

 

ALGEMENE LEVERING- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN MGU MONTAGE V.O.F. TE ROOSENDAAL

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen met MGU montage verder MGU te noemen gesloten overeenkomsten met belrekking tot de levering van materia­len en producten uit te voeren werkzaamheden en adviezen.

1.2 Afwijking op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door MGU aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

1.3 Deze levering- en verkoopwaarden worden geacht door de opdrachtgever aanvaard te zijn, zelfs in geval waarin deze in tegenspraak zijn met de voorwaar­den van de opdrachtgever.

1.4 Indien wij met toestemming van opdrachtgever met onze werkzaamheden aangevangen zijn, dan is hiermede opdrachtgever akkoord met de door ons gezonden of mondelinge overeenkomst en de daarop betrekking hebbende alge­mene voorwaarden en eventuele aanvullingen hierop.

 

ARTIKEL 2 OFFERTES, OVEREENKOMSTEN EN UITVOERINGSBEPALINGEN

2.1 Alle offertes/overeenkomsten zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is over­eengekomen. MGU behoudt zich het recht de offerte/overeenkomst niet gestand te doen ook al is deze door de opdrachtgever geaccepteerd

2.2 De door opdrachtnemer geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief de omzetbelasting en exclusief de kosten ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen. Wanneer opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te wachten als gevolg van door opdrachtgever c.q. derden te verrichten werkzaamheden zal opdrachtnemer gerechtigd zijn aan de opdrachtgever de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen.

2.3 De opdrachtgever IS verplicht er voor zorg te dragen, dat de werkzaamheden die niet behoren tot de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden naar de éls van het werk zo tijdig zijn verricht dat uitvoering van het werk geen vertraging ondervind.

De opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat voldoende opslag-, werk en schaftruimte alsmede de nodige electriciteit en water zonder enige vergoeding ter plaatse beschikbaar zullen zijn en dat alle wettelijke en noodzakelijke veilig­heidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met opdracht­nemer genomen zijn en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen worden.

De opdrachtnemer zal voor het verticale transport van materialen en gereed­schappen kosteloos gebruik mogen maken van de op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening.

2.4 Opdrachtnemer voert het werk uit en levert de daarbij benodigde materialen zoals blijkt uit de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever voor de overeengekomen prijs, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt. Meer werk en meer kosten dan in de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever zijn voor zien zullen door opdrachtnemer slechts dan aan opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht indien de opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven meer werkzaamheden uit te voeren dan wel meer materialen te leveren, tenzij het door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedrag minder beloopt dan € 4500,- exclusief omzetbelasting

2.5 Het restafval wordt op een door opdrachtgever te bepalen plaats op de bouw plaats gestort en dient geheel voor diens rekening te worden afgevoerd, verder dient een afvalcontainer kosteloos aan MGU ter beschikking gesteld te worden.

2.6 De opdrachtgever dient een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen voor het opbergen van materiaal en materiaal van MGU.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging en vermissing van goederen en of materiaal van MGU

2.7 Alle offertes/overeenkomsten zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Opdrachtgever dient te controleren of bijzondere eisen in de door MGU uitge­brachte offertes/overeenkomsten zijn verwerkt.

Eventuele schaden en/of extra kosten welke in een later tijdstip ontstaan door het niet vermelden en/of niet controleren van de gestelde eisen kunnen nimmer op MGU worden verhaald.

 

ARTIKEL 3 UITVOERINGSTERMIJN

3.1 De planning van onze werkzaamheden zal in goed overleg plaatsvinden ech­ter minimaal 3 weken voor uitvoering plaats te vinden.

De definitieve uitvoeringsdatum zal te allen tijde door MGU bepaald worden.

3.2 Overschrijding van eventuele opleveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schade vergoeding op welke wijze dan ook.

Onder oplevering wordt verstaan de feitelijke beëindiging van de door MGU uit te voeren leveringen en werkzaamheden ongeacht disputen over de kwaliteit en deugdelijkheid van het werk

 

ARTIKEL 4 TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN

In het geval na het sluiten van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, hellingen, premies voor de werkne­mers- verzekeringen premies voor de volksverzekeringen en/of andere lasten opgelegd van overheidswege c.q. na de totstandkoming van een nieuwe CAO, ook al geschied zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstan­digheden IS de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs met in acht­neming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien er voor zover deze wijzigingen van invloed zijn C.q. kunnen zijn op de uit­voering van deze overeenkomst.

De opdrachtnemer is hiertoe eveneens gerechtigd indien sprake is van een koerswijziging van buitenlandse valuta indien en voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden materiaal in het buitenland heeft gekocht c,q zal kopen.

Indien opdrachtnemer van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen.

 

ARTIKEL 5 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van het opgedragen werk en de leveringen van de bijkomende materialen geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze schriftelijke uitdrukkelijk aan de opdrachtgever is gegeven.

Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens ondermeer schade ontstaan door hetzij brand of ontploffing, hetzij enige andere oorzaak aan roerende of onroerende zaken of aan personen ont­staan ten gevolge van of in de ruimste zin verbandhoudend met de werkzaam­heden die door opdrachtnemer verricht worden of zullen worden verricht c.q. benadeling van bedrijfsbelangen, hetzij direct, hetzij indirect veroorzaakt bij de opdrachtgever c.q. derden, tenzij opdrachtnemer zich tegen intreding en gelde­lijke gevolgen van deze risico's heeft verzekerd dan welk kon verzekeren, in welk geval de verplichting tot vergoeding van schade aan de zijde van opdrachtnemer wordt beperkt tot het verzekerende dan wel in redelijkheid verzekerbare bedrag echter nooit meer dan de totale aanneemsom.

5.2 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwijzingen die door opdrachtgever of derden die in opdracht van c.q. namens opdrachtgever handelen, welke afwijken van de In de overeenkomst genoemde uitvoering.

5.3 Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld, worden dat de opdrachtnemer alsnog aansprakelijk IS, zo zal deze aansprakelijkheid ten alle tij­den beperkt zijn tot het verzekerde dan wel In redelijkheid verzekerbare deel Voor het niet verzekerde.. dan wel in redelijkheid onverzekerbare deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten indien aan de zijde van opdrachtne­mer sprake is van aansprakelijkheid en hij zich tegen de vermogens rechtelijke gevolgen daarvan niet heeft verzekerd dan wel in redelijkheid niet heeft kunnen verzekeren, zo zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten alle tijden beperkt zijn tot het bedrag van de aanneemsom respectievelijk koopsom.

 

ARTIKEL 6 KLACHTEN EN GESCHILLEN

6.1 Klachten dienen schriftelijk en met een duidelijke omschrijving binnen 8 dagen na beëindiging van onze werkzaamheden te worden ingediend.

6.2 Klachten welke zijn ontstaan door verborgen gebreken van door derden geleverde en}of uitgevoerde werkzaamheden kunnen niet op MGU verhaald worden.

6.3 De gegrond bevinding van eventuele klachten kan tot niets anders dan hetzij tot verbetering hetzij vermindering van de aankoopsom leiden.

6.4 Eventuele reparaties /verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zon­der uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MGU.

Indien dit zonder schriftelijke toestemming is geschied zullen de kosten niet op MGU verhaald kunnen worden.

6.5 Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

 

ARTIKEL 7 BETALINGEN

7.1 Indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen dienen de faktu­ren van MGU contant worden betaald te worden, zonder korting binnen 14 dagen na factuur datum ten kantore van MGU of een door MGU aangegeven bankreke­ning.

7.2 facturen van MGU kunnen nimmer met facturen van de opdrachtgever verre­kend worden.

7.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen periode betaald dan is opdrachtgever aan MGU rente verschuldigd ad 1% per maand van het ver­schuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.

7.4 MGU heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voor­schot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de werkzaam­heden over te gaan.

7.5 De opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die MGU maakt ter incassering van zijn vordering onge­acht de lid 3 bedoelde rente vergoeding, onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door MGU gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden hierbij minimaal vastgelegd op 15% van het openstaande bedrag zonder dat MGU dient aan te tonen dat deze kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn.

 

ARTIKEL 8 ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren is hij ten minste 40% van de overeengekomen aanneemsom als schadevergoeding verschuldigd, onver­minderd het recht van MGU om volledige schadevergoeding te vorderen

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

Overmacht waaronder verhindering door of van onderaannemers of leveranciers van MGU schorten de verplichtingen van MGU tot uitvoering van de overeen­komst op, zonder dat MGU tot enige schadevergoeding gehouden IS. MGU heeft het recht bij overmacht de opdracht zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien MGU door haar leveranciers en onderaannemers niet in staal gesteld wordt, ongeacht de reden te presteren

 

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door MGU verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven diens eigen­dom totdat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen (zie artikel 7) heeft voldaan.

 

ARTIKEL 11 AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Alle Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van MGU zijn onverminderd van kracht op de offertes en/of overeenkomst van MGU Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden

11.2 De in offertes/overeenkomsten vermelde aanvullende voorwaarden gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden,

11.3 Eventuele algemene levering en verkoop voorwaarden van opdrachtgever of opdrachtnemer zullen te allen tijde ondergeschikt zijn aan de algemene levering en verkoopvoorwaarden van MGU.

 

ROOSENDAAL, 01-01-2002

MGU montage v.o.f.